FacebookTwitterRSS Feed

Boek fan de moanne desimber

De waarmte fan desimber - Boek fan de MoanneDe waarmte fan desimber
winterboek fan skriuwers en keunstners

Ynhâld
De stoarmwyn hoart om hûs en hear, de winter is op kommen...

In waarm boek foar de kâldste moannen fan it jier.

Fol winterske ferhalen, gedichten, resepten en prachtich wurk fan Fryske byldzjende keunstners.
In skitterjend boek foar de lange winterjûnen.

Keapje it by jo boekhannel.

Foar in folslein byld klik op dit symboalyn it rychje mei symboalen dy't boppe it omslach stean.
Mei de Escape knop geane jo wer werom nei dizze side.
Kinne jo it boek net sjen? Iepenje it boek dan hjir as pdf bestân.