FacebookTwitterRSS Feed

Boek fan de Moanne

De triennen fan Cheetah fan Anne Feddema

BOEK FAN DE MOANNE

De triennen fan Cheetah - troch Anne Feddema

Ynhâld

Untnochtering ...
Untgûcheling ...
Teloarstelling ...
Dea ...
Leafde ...
Humor ...
Oan 'e souder ta springe ...

Koartsein: in minskelibben. Sjoch dêr De triennen fan Cheetah ... it Fryske proazadebút fan Anne Feddema. Sânentweintich ferhalen mei in mjuks fan boppesteande yngrediïnten soargje foar in net te fergelykjen lêsûnderfining.

Dit boek fan 208 siden is yn febrewaris 2015 te keap foar €15,00. Nei 1 maart is de priis wer €17,50.

Keapje it by jo boekhannel of bestel it by www.afuk.nl


Anne Feddema oer syn bondel

'Ik soe net witte hoe't ik tichter by myn gefoel komme moatte soe as dat ik fia dizze ferhalen dien haw.'