FacebookTwitterRSS Feed

Boek fan de moanne

OEr Atlantysje djipten - Durk van der PloegOer Atlantyske djipten

troch: Durk van der Ploeg

Ynhâld

Edom Koudenburg is fyftjin jier as er nei Kanada emigrearret. Yn dit ferhaal sjocht er werom op syn libben oan 'e rûge westkust fan Newfoundland. Ynspirearre troch syn altyd briefskriuwende mem set er op papier wat de húshâlding oerkaam. Striid tusken libben en dea wurdt hjir symboalysk werjûn yn in ivich konflikt tusken de minske en syn needlot.
Durk van der Ploeg krige yn 2011 de grutste Fryske literêre priis, de Gysbert Japicxpriis foar syn hiele oeuvre.

Mear ynformaasje oer Durk van der Ploeg is te finen op Wikipedia of Sirkwy.

Foar it boek jildt in aksjepriis oant en mei 31 oktober fan € 14,50,
dêrnei kostet it boek € 17,50.


Keapje it by jo boekhannel of bestel it by www.afuk.nl