FacebookTwitterRSS Feed

Boek fan de Moanne july en augustus 2018

BFDM AD FAMKE FAMKE 131 x 192

Aam is in famke fan santjin dat net efter de keppel oan hobbelet; se lêst Couperus - yn 2012 - en tinkt nei oer wat se lêzen hat, dreamt har in bettere wrâld. Se wennet mei har heit op 'e Pôle, tegearre allinnich 'in the middle of nowhere'. By Haije Alkema, har learaar Nederlânsk, hat Aam in fin mear as in bears.
Haije hat yn trije desennia net sa'n treflike learling hân. Oant koartlyn hat er har mentor west, mar har begeliede dat slagget langer net as it lesjaan him jimmer swierder falt, as in labilens him oppenearret, as it ferline him ta ferantwurding ropt...

Yn 1973 hat er op it ferkennende paad fan de iere leafde in fatale misstap makke; dy faze yn syn libben hie er weistoppe, mar dan is dêr ynienen Lisabel, dy't, doe't se santjin wienen, wol wat mei him ha woe... wat mislearre fanwegen Saapke, in hynstefamke dat wat rûkte, en Erasmus lies, meiprate koe oer keunst, Haije syn passy neist literatuer, doe ek al... en syn oandacht krige.

Famke famke is in meinimmende en yntrigearjende psychologyske roman, in ferhaal dat him geandewei ûwikkelet yn de twa tiidslagen dêr't de lêzer Haije folget yn syn dwaan en foaral ek tinken; yn de even haadstikken, as Haije as santjinjierrige syn fleislike lusten útwierret, allegeduerigen, obsessyf omtrint; en yn de ûneven haadstikken, as er mids fyftich is en in griis hat fan syn eartiidske seksuele preökkupaasje. De lêzer wurdt ynwijd yn it wêrom fan Haije syn omslach, in ferslach net sûnder spanning, mei in ûntknoping... de lêzer wurdt al lêzend nei de ein dreaun.

Ale S. van Zandbergen debutearre yn 2013 mei de roman Littenser Merke. Yn 2014 krige er dêr sawol de Rink van der Veldepriis (bêste Fryske proaza-boek) foar as de Douwe Tammingapriis (bêste debút). It boek kaam ek op de shortlist foar de Gysbert Japicxpriis 2015.

 


Uitjouwerij Het Nieuwe Kanaal

ISBN : 9789492457080

416 siden, paperback

Der wie ris in âld wyfke

Der wie ris in âld wyfke - troch Nynke fan Hichtum

 

- Lês mear oer it boek

De lêste Hikke

De lêste Hikke - troch Aly van der Mark

 

- Lês mear oer it boek

Oer Atlantyske Djipten

Oer Atlantyske Djipten - troch Durk van der Ploeg

 

- Lês mear oer it boek

It grutte foarlêsboek

It grutte foarlêsboek - troch 23 skriuwers en 22 yllustratoaren

 

- Lês mear oer it boek

De skipsjonges fan Bontekoe

De skipsjonges fan Bontekoe - troch Johan Fabricius

 

 

- Lês mear oer it boek

 

Wyn fan feroaring

Wyn fan feroaring - troch Hilda Talsma


 

- Lês mear oer it boek

- Lês mear oer de skriuwer

Alde Leafde

Alde Leafde - troch Baukje Wytsma en Lineke Kuiper

Alde leafde
 

- Lês mear oer de skriuwers

- Lês mear oer it boek

- Lês de resinsjes en ynterviews

Skeind Ferline

Skeind Ferline - troch Douwe de Graaf

Douwe de Graaf
Portretfoto's Douwe de Graaf binne

makke troch Wim de Vries
Skeind Ferline

- Lês mear oer de skriuwer

- Lês mear oer it boek

- Lês de resinsjes en ynterviews

Pagina 1 van 3