FacebookTwitterRSS Feed

Skriuwer fan de Moanne febrewaris 2015

Portretfoto's Anne Feddema binne
makke troch Wim de Vries

Skriuwer fan de Moanne

Anne Feddema (1961) is skriuwer en byldzjend keunstner. Yn 2009 krige hy de Gysbert Japicxpriis foar de dichtbondel Reidhintsje op 'e Styx. Yn 2007 wûn hy de Margaretha de Heerpriis foar byldzjende keunst. Neist fjouwer dichtbondels publisearre Anne Feddema in bondel mei Ljouwerter ferhalen: Skúnpútsergúd.