FacebookTwitterRSS Feed

Lêzers oer it boek 'Skeind Ferline'

  Lêzers oer it boek 'Skeind Ferline'

Geart Tichelaar Ensafh d.d. 15-11-2014:

"By wannear't jo in flot en lêsber boek lêze wolle oer in ûnoanpasbere jongfeint dy't hiel wat te ferstouwen kriget fanwegen syn ferline en syn aard, hawwe jo mei Skeind ferline in prima boek yn hannen.

Lês fierder >>>

Doeke Sijens LC d.d. 05-12-2014

"It hâlden en dragen fan Romke wurdt wiidweidich beskreaun, mar op in ôfstân"

Lês fierder >>>