FacebookTwitterRSS Feed

Alde Leafde, Leafdesbrieven 1940 - 1975

Alde LeafdeRedaksje : Baukje Wytsma en Lineke Kuiper

Der wiene dagen dat de leafde
ús dwyl en oerémis makke,
ús hannen sykjend, ús mûlen waarm,
fjoer wie it, lôgjend fjoer.

Leafste, wit dat wy dat wiene.

Der wiene dagen dat ûnwennigens
ús bange hert ferstienne,
gjin wurden mear, iiskâld, allinne,
fertwifele, alhiel oerstjoer.

Leafste, wit dat wy dat wiene.

Der komme dagen dagen de leafde,
dy’t wy net mear betinke kinne,
genôch wie foar in hiel bestean,
oant nei ús dea, it giet net oer.

Leafste, wit dat wy dit binne.

Baukje Wytsma