FacebookTwitterRSS Feed

Novimber Jetske Bilker

It libben fan in oar - Jetske Bilker

Jetske Bilker
Portretfoto's Jetske Bilker binne

makke troch Wim de Vries
Jetske Bilker

- Lês mear oer de skriuwer

- Lês mear oer it boek

- Lês de resinsjes en ynterviews

Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen

Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen - troch Hanneke de Jong

Hanneke de Jong
Portretfoto's Hanneke de Jong binne

makke troch Wim de Vries
Hanneke de Jong

- Lês mear oer de skriuwer

- Lês mear oer it boek

- Lês de resinsjes en ynterviews

In kop as in almenak

 In kop as in almenak - troch Elske Schotanus


Portretfoto's Elske Schotanus binne

makke troch Wim de Vries

- Lês mear oer de skriuwer

- Lês mear oer it boek

- Lês de resinsjes en ynterviews

Anders M. Rozendal oer It Sunhouse-mystearje

 It Sunhouse-mystearje - troch Anders M. Rozendal

Anders M. Rozendal
Portretfoto's Anders M. Rozendal binne

makke troch Wim de Vries
It Sunhouse-mystearje

- Lês mear oer de skriuwer

- Lês mear oer it boek

- Lês de resinsjes en ynterviews

 

 

.

.

It geloksbern troch Hilda Talsma

 It geloksbern - troch Hilda Talsma

Hilda Talsma
Portretfoto's Hilda Talsma binne

makke troch Wim de Vries

- Lês mear oer de skriuwer

- Lês mear oer it boek

- Lês de resinsjes en ynterviews

Littenser Merke - Ale S. van Zandbergen

 

 Littenser Merke - troch Ale S. van Zandbergen

Ale S. van Zandbergen
Portretfoto's Ale S. van Zandbergen binne
makke troch Wim de Vries
Littenser Merke

- Lês mear oer de skriuwer

- Lês mear oer it boek

 

De brimstige ingel - Klaas Rusticus

 

 De brimstige ingel- troch Klaas Rusticus

Klaas Rusticus
Portretfoto's Klaas Rusticus binne
makke troch Wim de Vries
De brimstige ingel 1000px

- Lês mear oer de skriuwer

- Lês mear oer it boek

 

Ik ek fan dy - Baukje Wytsma/Wolf Erlbruch

 

 Ik ek fan dy- troch Baukje Wytsma

Baukje Wytsma
Portretfoto's Baukje Wytsma binne
makke troch Wim de Vries
Ik ek fan dy

- Lês mear oer de skriuwer

- Lês mear oer it boek

- Lês de resinsjes en ynterviews

Kompleten- troch Marga Claus

 Kompleten- troch Marga Claus

Marga Claus
Portretfoto's Marga Claus binne
makke troch Wim de Vries
Kompleten

- Lês mear oer de skriuwer

- Lês mear oer it boek

- Lês de resinsjes en ynterviews

Stille nacht, wûndernacht illustrearre troch Yke Reeder en skreaun troch tweintich Fryske skriuwers

Stille nacht, wûndernacht - illustrearre troch Yke Reeder en

skreaun troch tweintich Fryske skriuwers

Yke Reeder
Portretfoto's Yke Reeder binne
makke troch Wim de Vries
Stille nacht, wûndernacht

- Lês mear oer Yke Reeder

- Lês mear oer it boek

- Lês mear oer de tweintich skriuwers

De kâlde krústocht fan Hylke Speerstra

 De kâlde krústocht fan Hylke Speerstra

Hylke Speerstra
Portretfoto's Hylke Speerstra binne
makke troch Wim de Vries

- Lês mear oer de skriuwer

- Lês mear oer it boek

- Lês de resinsjes en ynterviews

 

Pagina 2 van 3