FacebookTwitterRSS Feed

Stille nacht, wûndernacht illustrearre troch Yke Reeder en skreaun troch tweintich Fryske skriuwers

Stille nacht, wûndernacht - illustrearre troch Yke Reeder en

skreaun troch tweintich Fryske skriuwers

Yke Reeder
Portretfoto's Yke Reeder binne
makke troch Wim de Vries
Stille nacht, wûndernacht

- Lês mear oer Yke Reeder

- Lês mear oer it boek

- Lês mear oer de tweintich skriuwers

De kâlde krústocht fan Hylke Speerstra

 De kâlde krústocht fan Hylke Speerstra

Hylke Speerstra
Portretfoto's Hylke Speerstra binne
makke troch Wim de Vries

- Lês mear oer de skriuwer

- Lês mear oer it boek

- Lês de resinsjes en ynterviews

 

Rêdbâd - kronyk fan in kening troch Willem Schoorstra

 Rêdbâd - kronyk fan in kening troch Willem Schoorstra

Willem Schoorstra
Portretfoto's Willem Schoorstra binne
makke troch Wim de Vries

- Lês mear oer de skriuwer

- Lês mear oer it boek

- Lês de resinsjes en ynterviews

Pagina 3 van 3